EnergiRådgivarnas stadgar

 

§ 1

Föreningens namn är EnergiRådgivarna.

§ 2

EnergiRådgivarna ska verka för energieffektivisering och hushållning i byggnader utifrån en helhetssyn och från energianvändarnas krav på kostnadseffektivitet och behov av komfort.

EnergiRådgivarna ska vara pådrivare i energisverige vad gäller utveckling, anpassning och genomförande av optimal och effektiv energianvändning.

EnergiRådgivarna ska verka för att information och utbildning om åtgärder för effektiv energianvändning sprids samt att de utförs på ett riktigt sätt. EnergiRådgivarna är en politiskt partiobunden förening. Föreningens verksamhetsår är 1 januari - 31 december.


§ 3

Till medlem i föreningen antas personer som delar de av föreningen uppsatta målen. Medlemskapet är personligt.

Medlem med personligt medlemskap har rösträtt.

Ansökan om medlemskap sker muntligt eller skriftligt till styrelsen med försäkran om kravet enligt första punkten. Som stödjande medlem kan antas företag, organisationer med flera. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt. Ansökan om medlemskap för stödjande medlem sker skriftligen till styrelsen.

Medlemskap kan fråntas person som medvetet lämnat felaktig försäkran enligt första stycket. Erlagd årsavgift återbetalas ej i sådant fall.

Medlemskap blir gällande sedan stadgad årsavgift erlagts.


§ 4

Varje medlem skall till föreningens kassa erlägga fastställd årsavgift. Årsavgiften skall erläggas före mars månads utgång. Styrelsemedlem är befriad från årsavgift.


§ 5

Medlem kan uteslutas ur föreningen. Förslag härom framläggas av styrelsen på föreningsmöte och beslut fattas av föreningen genom sluten omröstning. För antagande av sådant förslag erfordras minst tre fjärdedelar, dock minst tio, av de röstande stöder förslaget. Styrelsen kan även utesluta medlem som underlåter att efter anmaning erlägga årsavgift enligt § 4. Utesluten medlem äger ej återfå till föreningen erlagda avgifter.

§ 6

Föreningens angelägenheter handhas av styrelse bestående av ordförande jämte minst fyra ledamöter och minst två suppleanter för dessa. Styrelsen utses av föreningen vid årsmötet.

Styrelsen utser inom sig, kassör och sekreterare.

Mandattiden är två år. Mandattiden sammanfaller med perioden mellan föreningens årsmöten. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sammanträde skall dessutom utlysas då minst två ledamöter av styrelsen så begär. Styrelsebeslut kan även ske efter att frågor penetrerats brevledes eller via telefon. Styrelsen är beslutsför då mer än halva styrelsen kan deltaga i beslutet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden vid sammanträdet stödjer.

Styrelsens sammanträden leds av ordföranden. Är ej ordföranden närvarande väljs ordföranden för sammanträdet. Styrelsen får ej ikläda föreningen borgensansvar, ej heller avyttra eller med inteckning för gäld belasta föreningen tillhörig fast egendom med mindre föreningen vid två sammanträden, varav minst ett ordinarie, därtill bemyndigat styrelsen.

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller kassören. Styrelsen kan dock för visst fall förordna annan person att teckna firman. Sådant förordnande äger ej giltighet mer än ett i sänder. Styrelsen tillsätter för föreningens verksamhet nödvändig personal och utser ombud samt lämnar erforderliga direktiv för dessa. Om tid och plats för styrelsens sammanträden skall även suppleanterna underrättas. Styrelsen beslutar i vilken ordning suppleanterna skall inträda i ordinarie styrelseledamöters ställe. Styrelsen äger själv besluta huruvida styrelsen önskar arbeta in corpore eller genom särskilda arbetsutskott.

§ 7

Styrelsens medlemmar skall vara en representativ sammansättning av föreningens olika medlemskategorier med personligt medlemskap.

§ 8

Kassören omhändertar föreningens tillgångar, verkställer utbetalningar, för föreningens räkenskaper och ansvarar härför inför styrelsen. Föreningens tillgångar skall vara insatta å bank eller postgirokonto. Uttag får göras endast av ordföranden eller kassören eller och av person, som av dem därtill befullmäktigats.

§ 9

Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden, uppsätter jämte ordföranden alla viktigare skrivelser, ombesörjer kallelser till sammankomster.

§ 10

Det åligger styrelsen att vid eventuellt förfall från ordföranden eller sekreterare eller kassör fullgöra ordinarie befattningshavares åligganden samt att inom sig utse ny befattningshavare.

§ 11

Föreningens räkenskaper sammanfaller med kalenderåret. Styrelsens årsberättelse samt föreningens räkenskaper skall granskas av minst en revisor. Erforderliga handlingar för revision skall stå till revisorernas förfogande senast den 15 februari. Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda före den 15 mars.

§ 12

Val av ordförande och av föreningens övriga funktionärer förbereds av en valkommitté bestående av tre ledamöter. Valkommittén, som har till uppgift att vid nästa ordinarie årsmöte framlägga förslag till styrelse och revisorer, väljs vid årsmöte.

§ 13

Årsmöte hålls en gång årligen på dag och plats som styrelsen fastställer. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a) Fråga huruvida mötet blivit i behörig ordning utlyst.
b) Val av två justeringsmän.
c) Styrelsens årsberättelse.
d) Val av ordförande för mötet punkter e) t o m g) enligt nedan.
e) Revisionsberättelse.
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
g) Val av styrelse och ordförande.
h) Budgetförslag och fastställande av årsavgift.
i) Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för ett år.
j) Val av tre ledamöter i valkommittén.
k) Annan fråga, vilken föreningsmedlem hos styrelsen åtta veckor före årsmötet begärt att få upptagen till behandling vid årsmötet. Extra föreningsmöte utlyses, om styrelsen så anser erforderligt eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär.

§ 14

Kallelse till årsmöte/föreningsmöte tillställes medlemmarna genom styrelsens försorg minst trettio dagar före sammanträdet. Sådan kallelse skall upptaga de ärenden som förekomma till behandling. Till årsmöte jämväl valkommitténs förslag. Ärende angående uteslutning av medlem anmäls på följande sätt: 'Ärende enligt stadgarnas §5 första stycket förekommer'.

§ 15

Vid föreningsmöten fattas beslut i regel genom öppen omröstning och gäller, med undantag för vad i §5, 16 och 17 stadgas, såsom föreningens beslut den mening, som omfattas av de flesta röstande.

Sluten omröstning skall förekomma vid i §5 angivna fall även vid val enligt § 13, då någon så begär. Framställning härom skall göras till föreningens ordförande före sammanträdets början. Sluten omröstning skall ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller den mening, ordföranden biträder, utom vid val då lotten skiljer. Röstning genom fullmakt är icke tillåten utom i fråga om ärenden enligt § 16. Frånvarande medlems rösträtt får därvid utövas endast av medlem. Ingen får dock genom fullmakt företräda mer än en frånvarande medlem.

§ 16

Vid ifrågasatt upplösning av föreningen erfordras för giltighet av beslut att tre fjärdedelar av de röstande bifalla förslagen samt att beslut härom fattas av två på varandra följande årsmöten. Varjämte för upplösningen fästes det uttryckliga villkoret, att föreningens tillhörigheter, av vad namn och beskaffenhet det vara må, inte får delas eller förskingras, utan skall i sin helhet föräras till någon i föreningens syfte verksam inrättning eller anstalt som därav kan dra en allmännyttig fördel.

§ 17

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall vara skriftligen avfattade och till styrelsen inlämnade i god tid minst en och en halv månad före årsmötet, varefter styrelsen avgiver yttrande. Sådan ändring eller sådant tillägg får icke avgöras med mindre än 3/4 av de närvarande bifaller. Väcks fråga om ändring eller tillägg till dessa stadgar vid sammanträde utan att ärendet tidigare inlämnats till styrelsen, får slutgiltigt avgörande inte ske förrän vid nästkommande årssammankomst .

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved