2005-10-26

Hästskit = värme?

Från första januari i år är det förbjudet att deponera organiskt avfall. För de som fortsättningsvis vill deponera hästspillning måste dispens sökas för ett år i taget hos länsstyrelsen. Idag används en del hästspillning till att göra jordförbättringsmedel, men restriktioner förväntas komma kring hur stor volym som får användas till det. Någon större efterfrågan från jordbruket av hästgödsel finns inte eftersom det är ett lågvärdigt gödsel och det bara finns en begränsad mängd åkermark att sprida det på. Vad ska vi då göra med hästspillningen, när ingen vill ha den?

Enligt Naturvårdsverket är hästspillning ett vegetabiliskt jordbruksavfall och ett användningsområde kan då vara att framställa värme genom förbränning av det. Catarina Östlund på Naturvårdsverket berättar att det pågår ett projekt som undersöker vilka kriterier som bör gälla vid användning av olika typer av avfall för anläggningsändamål. Hästgödsel är ett avfall som kan vara aktuellt för detta.

På en ridanläggning i Timrå kommun finns cirka 50 hästar. Hästspillning eldas i en panna som sedan förser hela anläggningen med värme och varmvatten. Tidigare kördes spillningen på deponi och ridanläggningen värmdes upp av vattenburen elvärme. Konvertering till det nya bränslet finansierades av kommunen med stöd av statliga LIP-pengar och EU-bidrag. Den gödseleldade pannan och övrig utrustning är köpt från Swebo Flis & Energi som i samarbete med Luleå tekniska universitet tagit fram tekniken. Anläggningen i Timrå är den första fullskaliga anläggningen och därför har det krävts en hel del justeringar under de två år som pannan varit i drift.
– Med tanke på att vi är först och att det är ett forskningsprojekt har det fungerat hyfsat trots en del barnsjukdomar säger Alf Andersson, fastighetsskötare på ridstadion. Intresset för anläggningen i Timrå har varit stort och det har kommit studiebesök från många håll. Mikael Jansson på Swebo Flis & Energi berättar att de år 2000 då utvecklingsarbetet påbörjades såg förbränningen som ett alternativ för ridanläggningar, travbanor, ridskolor med flera att slippa långa transporter till deponier, samt kostnaden för att deponera spillningen. I dagsläget har deponiförbudet medfört att tekniken är högintressant för många ute i landet, men den har även väckt intresse internationellt .
- Eftersom gödslet produceras på samma ställe där det ska förbrännas behövs inga transporter. Och dessutom kan andra bränslen ersättas t ex el och olja. De hästanläggningar som eldar upp spillningen ska helt enkelt kunna hantera allt på sin egen anläggning säger Mikael Jansson, Swebo Flis & Energi.

I Ånge kommun förbränns också hästgödslet från en ridklubb, men inte i någon panna på ridklubben. Här har Vattenfall fått tillstånd av länsstyrelsen att förbränna spillningen i en panna som levererar värme ut på fjärrvärmenätet. Pannan eldas förutom med hästspillning med spån. Kurt Hagström på Ånge Energi säger att förbränningen har fungerat bra hittills. Ridklubben som har drygt 20 hästar, ligger en km från den fliseldade fjärrvärmepannan och spillningen hämtas av Vattenfall en gång per vecka.
- Tidigare transporterades hästspillningen tio mil till deponi berättar Kurt Hagström på Ånge Energi.

Förutom transportkostnader var deponiavgifter en hög kostnad för ridklubben som tjänar ekonomiskt på att i stället låta Vattenfall ta hand om spillningen.

De två exemplen ovan visar att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att förbränna hästspillning. Att transporter kan minskas eller helt elimineras och el- eller oljeanvändningen för uppvärmning ersättas är andra fördelar inte minst ur miljösynpunkt. Men hur ser lönsamheten ut för en hästägare med färre antal hästar? Är nu gällande deponiförbud och kommande restriktioner genomtänkta, finns alternativa lösningar för ridanläggningar, travbanor etc ute i landet? Om det inte är lönsamt för alla hästägare att själv förbränna hästspillningen, hur långt ska den behöva köras till en jordförbättringsanläggning, fjärrvärmepanna osv. Vad är skäligt, hur mycket får det kosta i pengar och för miljön?

Marie Blumenberg
Styrelseledamot EnergiRådgivarna

 

 


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved