2019-12-01

EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor

EnergiRådgivarna anser att regeringen bör ta ett större helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor – flera på varandra följande remisser om Sveriges energiförsörjning medför en suboptimering inom olika delområden vilket gör det svårt att se helheten och förstå vad som ska prioriteras och hur det ska gå till. Det skriver Energirådgivarna i ett yttrande över remissen ”Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt” (SOU 2018:76).

I remissyttrande skriver EnergiRådgivarna bland annat ”EnergiRådgivarna anser att det är dags att regeringen inser att det behövs en större genomgång utav energifrågan inför framtiden. Man skall då tydligare ta fram mål och delmål och se till att det är EN myndighet som är ansvarig för att se till att man följer de uppställda kraven. I detta arbete så bör man ta in ALL den kunskap hur energi och miljöfrågorna kan lösas och följas upp på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Kunskapen finns hos olika myndigheter men även hos olika organisationer och dylikt Inom organisationerna så finns det bättre kunskap hur verkligheten fungerar och hur man kan samarbeta från olika för att få till en fungerande lagstiftning. I dag förlitar man sig alldeles för mycket på egen kompetens och marknaden sedan försöker uppfylla EU-direktiven juridiskt. Man har ingen framförhållning med en färdväg till de högt ställda målen i framtiden men man kan inte ställa om energin över en natt utan det behövs mycket mer verkstad och verifiering under färden.”

EnergiRådgivarna har följande synpunkter på de olika åtgärdsförslagen i remissen ”Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt” :

 

  • System med kvotplikt: detta var på tapeten för några år sedan då det var energibolagen som skulle hjälpa deras energikunder att minska sitt energibehov. Det fanns då inga klara mål eller sanktioner men man gjorde en organisation för detta som i många fall finns kvar, men man gör inge aktiv uppsökning av kunderna i dag. Det är svårt att tvinga kunder (elanvändare) till att utföra något, även om det bevisligen skulle vara en bra affär för kunden. Det behövs en morot för att man skall bit intresserad av att utföra åtgärderna. Detta är tyvärr ett beteende som måste kommas runt för att detta skall bli en bra åtgärd. Det kommer också att bli ett problem med att bedöma hur åtgärden utfallit eftersom det tar ett antal år, minst 5 år, att genomföra ett projekt från det man har ett utgångs år att göra jämförelser från sedan verifiering och utvärdering. Verifieringen måste vara mycket klar hur den skall utföras.
  • System med auktioner: i princip samma som för kvotplikt. Sedan kan man undra varför alla ska få en ökad energiskatt när det är södra Sverige och storstäderna som har eleffektproblem. Denna princip gäller inte när olika elnätsföretag tex förbättrar sina nät för att minska elbortfallen.
  • Särskilt energirotavdrag: detta förslag skulle kunna göra stora minskningar av energin hos vissa mindre aktörer som har mycket svårt att få bidrag, information och hjälp i dag, dvs bostadsrättsföreningar, föreningar med egna byggnader, mindre fastighetsägare, lantbruk mm.
  • Förordningen om energideklaration: Vi håller fullständigt med om att denna förordning måste bli bättre och tydligare. I dag så utför de flesta detta bara för att man MÅSTE och sedan slänger man den eftersom man anser att man inte kan använda resultatet till något. Dagens energideklaration verkar vara till för att lugna EU. Om den skall fungera skall man införa att man SKA installera mätare så man KAN verifiera förbrukningen, utan att använda schabloner.
  • Uppdrag om beteendeinsikter: Detta är en mycket viktig aspekt som Energimyndigheten har försökt jobba med under ett antal år. I dag finns kunskap, ekonomiska förutsättningar, information, miljöhot men ändå så är det svårt att få till att energianvändare minskar sina förbrukningar mer än marginellt. Se även under kvotplikt. Här skulle en utredning med de kommunala energi och klimatrådgivarna ge en bra fingervisning på vad som krävs för att få folk intresserade i dessa frågor. De är helt gratis ändå så får de verkligen jobba för att få gehör för sina kunskaper.
  • Småskalig elproduktion: Vi håller med utredaren och tycker att man med detta klart kan vissa på ett beteende dvs vad en morot kan göra. När bidraget för solfångare (värmevatten) togs bort så försvann marknaden helt och innan man satte in bidrag för solceller (el) så var marknaden mycket ljum. Det är inte bidragets storlek som styr utan att staten ger ett bidrag och därmed visar att detta förespråkas som gör att man tar ett beslut att göra en investering. Det bör också underlättas för samarbete mellan olika mindre elaktörer genom enklare lagar så man kan samordna produktionen över fastighetsgränser.
  • Energilager: Framtidsfråga. Vi kommer att få mera styrningar av elanvändningen utifrån energikostnader, effekter och dylikt, detta kommer att göra att vi måste lagra energi i stort för hela samhället och i smått ända ner till en lägenhet. Detta görs att detta redan i dag måste förberedas både i lagar och i byggnader som byggs inom en snar framtid. Detta är en förutsättning för att minska effekttopparna och därmed eleffektproblemet. Lagren behöver inte var lager för elektricitet utan kan även vara värmelager som gör att man kan undvara elanvändning för att producera värme vid olämpliga tidpunkter.

 

Remissen ”Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt” (SOU 2018:76).

Ladda ner EnergiRådgivarnas remissvar här


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved