2015-09-08

Remissvar om nära-nollenergibyggnader, NNE

EnergiRådgivarna har svarat på Boverkets remiss om Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader.

Läs hela remissvaret här.

Här är en sammanfattning av EnergiRådgivarnas remissvar:

– EnergiRådgivarna är positiva till en skärpning av energiprestandakraven, men anser att det är rimligt att gå längre än de nivåer som föreslås.

– EnergiRådgivarna anser att begreppet nettoenergi ska användas vid bestämning av energiprestandakravet och inte begreppet köpt energi.

– Som ett komplement till ovanstående anser vi att när kravet på energiprestanda har uppnåtts ska den energimängd som behöver tillföras till byggnaden till största delen komma från fjärrvärme, förnybara energislag eller energieffektiva värmepumpar.

– Vi anser att man bör ställa krav på energieffektiv utrustning avseende varmvattenutrustning vid nybyggnad

– EnergiRådgivarna anser också det bör ställas krav på separat mätning av energi för värme- och varmvattenanvändning i huvudcentralen. Detta bör på sikt leda till att det blir möjligt att ställa högre krav på både klimatskal och utrustning för varmvatten.

– EnergiRådgivarna anser att det bör ställas krav på uppföljning av genomförda energiinstallationer för att verifiera att de högt ställda kraven uppfylls.

– EnergiRådgivarna anser att det är av stor vikt att inomhusmiljön följs upp för lågenergihus som byggs idag samt hus som byggs enligt dagens byggnorm för att tillföra branschen kunskap om vad som fungerar bra respektive mindre bra.


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved