2014-09-05

"Lättnader i energikraven påskyndar inte byggandet"

EnergiRådgivarna har svarat på Boverkets remiss om förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd till Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 Energihushållning med tillhörande konsekvensutredning.

Föreningen föreslår att skrivningen ändras till att man bör ”Sträva efter att nå de föreslagna kraven i ”Nationell strategi för lågenergibyggnader”. Kraven anpassas efter klimatzonerna 1 till 4.”

EnergiRådgivarna skriver i sitt remissvar:

”Vi tycker att en indelning av kategorin Bostäder i två nya grupper; Småhus och Flerbostadshus är bra.

Vi anser att en anpassning till klimatförutsättningarna i de olika klimatzonerna är bra. Dock är det inte en skärpning av kraven utan snarare en korrigering av befintliga BBR-krav med avseende på olika förutsättningar i de olika klimatzonerna.

Byggbranschen är beredd och klarar av att möta mycket tuffare krav. Kraven för elvärmda hus bör vara ännu tuffare med syftet att husen ska byggas energieffektivare och att lösningen för att nå ett krav inte ”bara” blir att installera en värmepump.

Vi anser inte att lättnader för energikrav ska medges för byggnader som är större än 50 m2 och till mer än hälften innehåller bostäder om högst 35 m2. Det är inte några svårigheter för byggföretagen att bygga energieffektivt och vi anser inte att lättnader i energikraven skulle påskynda byggandet, utan det finns andra faktorer som påverkar. T.ex. tillgång på mark, tillgång på personal hos entreprenörer, detaljplaneprocessen mm.

Om vi inte ställer bra krav för dessa byggnader är risken stor att det byggs ett nytt Miljonprogram med sämre energiprestanda. Marknaden vill ha långsiktiga kravnivåer så att de vet vad de ska arbeta mot.

Även om det är beslutat anser vi att det är fel att hus som är mindre än 50 m2 ej har krav på energianvändning och att elvärmda småhus ej har krav på max installerad eleffekt. Det finns definitivt risk för överdimensionerade värmeanläggningar i denna typ av byggnader.

Vi tror inte det behöver innebära en högre anslutningskostnad för fjärrvärme i många storstadsområden som har ett utbyggt fjärrvärmenät. I dessa fall betyder nya bostäder och lokaler att fjärrvärmebolagen kan få fler kunder att ansluta till sina nät, vilket inte borde innebära höjda kostnader (rapport Fjärrsyn. 1. Energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden, 2009:01; Chalmers energicentrum och CIT Industriell energianalys 2. Energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden, 2007:02; Chalmers energicentrum).”

 

 


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved