2013-05-03

Remissvar på implementering av Energieffektiviseringsdirektivet

EnergiRådgivarna välkomnar en skarp, tydlig och ambitiös handlingsplan från Sveriges sida när det gäller implementeringen av Energieffektiviseringsdirektivet. Det är en stor möjlighet för Sverige att öka sysselsättningen, förbättra ekonomin och bidra till ett hållbart samhälle, skriver EnergiRådgivarna i sitt remissvar.

EnergiRådgivarna skriver inledningsvis:

Vi anser att det kumulativt beräknade betinget att vi ska minska energianvändningen med 75,6 TWh till år 2020 är lågt räknat. När direktivets betydelse har kommunicerats har vi också noterat att man fäster stort avseende vid uppgifter om den kumulativa effekten vilket kan vara svårt att förstå för allmänheten. Man är van att bedöma och diskutera effektiviseringens påverkan på årsanvändningen (TWh/år) och man borde göra en ansträngning att göra så även i detta fall. Vilken nivå uppnås efter sjuårsperioden? 

Vår bedömning är att den minskade årsanvändningen blir högst cirka 16 TWh med de nivåer på totala användningen som föreliggande utredning anger, men borde vara åtminstone det dubbla för att till fullo utnyttja det lönsamma utrymmet som finns vilket skulle ha gett svenska energianvändare bättre ekonomi.

Vi tycker att den lönsamma potentialen för energieffektivisering borde vara större. Det är värt att påminna om att den svenska energieffektiviseringsutredningen från 2008, som var mycket försiktig i sin bedömning landade på en potential bortemot 20 %, men ansåg att bara en mindre del skulle accepteras under rådande omständigheter och att det behövdes ytterligare styrmedel. Det kan också vara värt att notera att Electroluxkoncernen globalt under en sjuårsperiod, med bibehållen och ökad produktion, minskat sin energianvändning med över 35 %, vilket indikerar att det finns stora outnyttjade möjligheter.

Mot denna bakgrund finner vi det anmärkningsvärt att det finns intresseorganisationer som lobbar hårt för att man ska behöva göra så lite som möjligt för att uppfylla direktivets formella krav och inte strävar efter att finna hur vi skall utnyttja resurserna bättre och på så sätt förbättra ekonomi, sysselsättning, energisäkerhet, miljö och industriell utveckling.

Den viktiga slutsatsen är dock att det finns en siffra att arbeta mot och att den inte får minskas genom att genomföra ytterligare räkneövningar för att öka den tillgodoräknade mängden energi och därmed minska betinget! Det är bättre att det blir verklig verkstad där vi gemensamt genomför energieffektiviserande åtgärder än att vi diskuterar nivån under alltför lång tid. Alltså anser EnergiRådgivarna att det är bra att Sverige antar ett mål med en absolut minskning av energianvändningen och sätter upp tydliga riktlinjer för hur vi ska nå dit.

EnergiRådgivarnas remissvar


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved