2013-04-30

Byggkravsutredningen sågas av remissinstanser

Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN) avstyrker Byggkravsutredningens (BK) förslag att införa förbud mot lokala energikrav. Samordning av lokala energikrav är en bättre lösning och här pågår arbete inom SKL i detta syfte.

SCN ger BKs analys underkänt, att det skulle vara kostnadsdrivande med lokala energikrav. Utredningens underlag anses av SCN undermåligt i denna del.

Enligt SCN:s mening har de lokala energikraven varit en viktig pådrivande faktor för att förmå byggföretag och förvaltare att bygga mycket energieffektiva byggnader som dessutom ger lägre boendekostnader.

SCN anser att:

  • energikraven i Boverkets byggregler bör skärpas snarast och bidra till att driva utvecklingen framåt
  • Boverkets byggregler bör revideras i grunden så att kraven blir teknikneutrala relativt olika energiförsörjningssystem och anpassas bättre till byggnadskategori och byggnadsstorlek.
  • det bör finnas en långsiktig inriktning på kommande förändringar
  • Energimyndigheten som har ett systemperspektiv på energifrågor är bättre skickade att utforma energikraven för byggnader och därför bör ta över ansvaret för kapitel 9 i BBR

Länk till SCN

 

Sammanfattning av synpunkter i särskilda yttrandet från Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s expert Anna Eklund:

  • Utredningens förslag kommer att hämma Sveriges arbete med energi­effektivt byggande, och därmed klimathänsyn och konkurrenskraftig bygg­industri.
  • Förslaget strider mot den kommunala självstyrelsen och saknar en djupare analys av till vilken nytta kommunernas rätt till sin egendom ska inskränkas.
  • Förslaget kommer att, i motsats till regeringens ambition, för­länga och försvåra planprocessen och göra den mindre förutsebar.
  • Utredningens bedömning av ökade byggkostnader till följd av energikrav har mycket allvarliga brister och beaktar inte sänkta livscykelkostnader för energieffektiva byggnader.
  • Utredningen har inte analyserat samhällets behov av att ställa krav på tillgänglighet som går längre än nuvarande byggregler och främjandet av ett bostadsbestånd som ökar möjligheterna till kvarboende för äldre och minskade framtida kostnader för bostadsanpassning.

 

Länk till SKL:s sida om Byggkravsutredningen

 

Se även debattinlägg i Svenska Dagbladet


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved