2011-01-17

Skärp kraven i byggreglerna, kräver EnergiRådgivarna


I sitt remissvar på Boverkets förslag till ändring av byggregler skriver EnergiRådgivarna följande (ladda ner som pdf):

Remissvar – Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

Vi stödjer att kraven på energianvändning för byggnader skärps.

Vi har dock följande synpunkter på remissen:

  • Vi hade önskat ett betydligt skarpare krav vad gäller både byggnadens specifika energianvändning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient.
  • Vår erfarenhet är att de krav som föreslås redan kan uppnås med marginal vid nybyggnation och då även för helt uppglasade byggnader.
  • Vår erfarenhet är vidare att genomsnittlig värmegenomgångskoefficient aldrig har påverkat mängden glas i en byggnad eller en byggnads energieffektivitet.
  • Kraven på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient bör skärpas även för byggnader med elvärme.


Vi har även följande generella synpunkter på BBR 16, kap 9, Byggnadens energihushållning:

  • Vår uppfattning är att de krav som ställs på nya byggnader har liten betydelse så länge dessa inte följs upp och åtgärder vidtas i de fall kraven inte uppfylls.
  • Atemp-begreppet bör premiera energieffektiva och yteffektiva byggnader med gott inneklimat. (Detta är inte alltid fallet då tillbyggnad av en stor area som värms till 10°C kan göra att huset omvandlas från normalhus till i stort sett passivhus. Stora, djupa och mörka hus premieras framför byggnader med god dagsljustillgång.)
  • Verksamhets-/hushållsel bör ingå i energikravet
  • Kraven bör differentieras för fler verksamheter än just bostäder och lokaler (exempelvis bör inte samma krav ställas på simhallar, industrier och kontor).
  • Krav bör införas även för rum som kyls (exempelvis kylrum och ishallar).
  • Kravet "Behovet av kylning ska minimeras genom bygg- och installationstekniska åtgärder. (BFS 2006:12)" bör lyftas fram tydligare, exempelvis genom krav på dokumentation av hur detta genomförts.


För Energirådgivarna
Maria Perzon


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved