2008-11-06

Referat från Energideklarerarnas första möte

Sektionen för Energideklarerare höll sitt första möte den 3 november 2008 

Energirådgivarna
Lotta Bångens från föreningen Sveriges Energirådgivare (FSE) hälsade alla välkomna och inledde med att berätta varför Energirådgivarna har startat den nya sektionen för energideklaranter. Den nya sektionen är en del av den ideella föreningen FSE.
Arbetet inom sektionen kommer att ledas av en styrgrupp där även en representant från FSEs styrelse ingår. (Se även Lotta Bångens bilder nedan.) Lotta berättade också att det inom Verkstadsindustrierna/Swetic bildats en tekniks kommitté för energideklarationer. Samtal har förts mellan den tekniska kommittén och FSE om uppdelning av arbetsuppgifter mm. Swetic arbetar nu med riktlinjer för när en besiktning bör utföras.

Boverket
Marie-Louise Persson (bilder i separat dokument) från Boverket berättade att det den 24 oktober 2008 fanns 37 227 sparade deklarationer i Gripen, 233 ackrediterade kontrollorgan på Swedac:s hemsida och 760 registrerade experter som får registrera deklarationer. Hon berättade också att det kommer en ny version av Gripen och en vägledning till det formulär som ska fyllas i vid inmatning i Gripen. De vanligaste frågorna som Boverket får angående energideklarationer är:

 • Vem berörs?
 • Var finns experter och vad kostar det?
 • Tekniska frågor
 • Gemensam deklaration? (t ex radhus)
 • Uppdelning av energi
 • Dispens?


Näringsdepartementet
Per Högström från Näringsdepartementet (bilder i separat dokument) berättade om de förändringar som EU-kommissionen planerar i direktivet om byggnaders energiprestanda. Bland annat föreslås förstärkta skrivningar angående krav på oberoende och kunskap hos energiexperterna. Sannolikt innebär förslaget ingen konsekvens i förhållande till de krav vi idag har i Sverige. För befintliga byggnader föreslås tröskelvärdet att en byggnad skall omfatta minst 1 000 m2 för att omfattas av minimikrav på energiprestanda vid större renovering tas bort.

Fastighetsägarna
Per Forsling från Fastighetsägarna (bilder i separat dokument) redovisade fastighetsägarnas erfarenheter av hittills genomförda energideklarationer. Fastighetsägarna har genomfört två studier under 2008 och resultatet av dem visar att:

 • Grundtonen är ”försiktigt positiv” till energideklarationer.
 • Många fastighetsägare avser att göra åtgärder som resultat av energideklarationerna. Det kan komma att ge verkliga energibesparingar och bestående effekter
 • Många deklarationer återstår att göra, möjlighet att påverka och förändra finns fortfarande!


Prioriterade arbetsuppgifter för sektionen
Efter föredragen följde en diskussion om vilka frågor den nya sektionen bör arbeta med. Följande områden ansågs vara intressanta:

 • Kvalitetssäkring av uppgifter (bl a ytor)
 • Beräkning av minskade CO2-utsläpp pga minskad energianvändning för olika bränslen och el
 • Lönsamhetsberäkningar
 • Schabloner/nyckeltal (t ex användning av tappvarmvatten)
 • Miniminivå och maximinivå för deklaration
 • Omfattning av besiktning
 • Nivå åtgärdsförslag
 • Presentation av resultat/rapport
 • T ex hur åtgärder redovisas
 • Riktlinjer för när besiktning ska utföras


Mötet gav styrgruppen ansvaret att välja bland ovanstående och prioritera i vilken ordning uppgifterna bör genomföras. Riktlinjer för när besiktning ska utföras beslöt mötet att vänta med tills Swetics förslag finns framme.

Val av styrgrupp
Två personer anmälde sitt intresse under mötet:
Henrik Jönsson, Bengt Dahlgren AB
Stefan Sporrefält, Dansk Teknologisk institut
Två andra personer som hört av sig till FSE ska kontaktas.

Lotta Bångens samordnar möte med styrgruppen. Information går hädanefter ut till medlemmar i sektionen.

Lotta Bångens tackade alla föredragshållarna (mha av choklad) för att de deltagit, Linda Hinas på Dansk Teknologisk institut (också med choklad) för lån av möteslokal och alla deltagare som kom!

 

Ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved