2008-04-18

Remiss om energi- och klimatrådgivningen!

Statens energimyndighet ger oss möjlighet att lämna synpunkter på myndighetens förslag till föreskrifter om utbildningar och redovisning - se bif. word-fil.

Skicka dina synpunkter till Jesper Peterson senast den 9 maj!

Bakgrundspromemoria 2008-04-01 från Energimyndigheten:
Förslag
Statens energimyndighet föreslår att Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning STEMFS 2008:2 bifalles.
Bakgrund
Den 1 februari 2008 trädde förändringar i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning i kraft. Ändringarna syftar till att bredda och förtydliga verksamheten med kommunal energi- och klimatrådgivning. En av förändringarna är att de kommunala energi- och klimatrådgivarna ska delta i de basutbildningar som Statens energimyndighet anordnar. Enligt förordningen ska Statens energimyndighet meddela föreskrifter om vilka moment som omfattas av basutbildningar, samt om i vilken omfattning och vid vilken tidpunkt bidraget ska redovisas, enligt 2, 6 och 9 §§.
STEMFS 2008:2 reglerar i 2 § vilka moment som anses vara basutbildningar. Bakgrunden till att basutbildningar ska vara obligatoriska för de kommunala energi- och klimatrådgivarna är en strävan efter att öka kvaliteten på rådgivningen och att hushåll, företag och organisationer ska få likvärdiga råd oavsett vilken kommun de tillhör. Statens energimyndighet anordnar flera olika utbildningar för de kommunala energi- och klimatrådgivarna och de som är obligatoriska innehåller de basmoment som anges i 2 §. De utbildningar som är obligatoriska i myndighetens utbildningsprogram kommer att meddelas särskilt i dokumentation om utbildningarna.
I 3 § regleras hur den bidragstagande kommunen ska redovisa den verksamhet som bidraget gäller. Redovisningen ska omfatta en rapportdel som fylls i enligt anvisningar från Statens energimyndighet med de aktiviteter som har genomförts under kalenderåret, med en uppskattning för december månad. En ekonomisk redovisning ska lämnas in till Statens energimyndighet senast den 15 januari året efter det år redovisningen avser. Den ekonomiska redovisningen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Konsekvensanalys
Denna konsekvensutredning har upprättats i enlighet förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Vilket är problemet och vad händer om någon reglering inte sker?
Enligt gällande förordning ska en föreskrift meddelas om vilka moment som ingår i basutbildningar och vid vilka tidpunkter och vilken omfattning bidraget ska redovisas.

Finns det några alternativa lösningar?
Det finns inga alternativa lösningar eftersom föreskrift ska meddelas enligt förordningen.

Vilka berörs av regleringen?
Sveriges samtliga kommuner berörs.

Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen?
De basutbildningar enligt 2 § som de kommunala energi- och klimatrådgivarna ska delta i är kostnadsfria. Kommunerna berörs kostnadsmässigt av det obligatoriska deltagandekravet eftersom kommunerna själva står för eventuella rese- och logikostnader. Kommunerna berörs resursmässigt genom att den kommunala energi- och klimatrådgivaren ska delta i ett flertal utbildningar. Statens energimyndighet berörs kostnads- och resursmässigt av regleringen eftersom ett större antal utbildningar behöver anordnas än tidigare.
För redovisning enligt 3 § berörs kommunerna genom att behörig firmatecknare ska underteckna den ekonomiska redovisningen.

Överensstämmer regleringen med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen?
Ja.

Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser?
Särskild hänsyn behöver inte tas när det gäller ikraftträdandet.
Statens energimyndighet informerar kontinuerligt om nya regler på myndighetens webbplats. Kommunerna kommer särskilt informeras om regleringen via myndighetens nyhetsbrev.

Hur har samråd som behövs skett med näringslivet och med myndigheter som särskilt berörs, och vilka synpunkter av betydelse har framkommit?
Statens energimyndighet arbetar kontinuerligt med regelförenkling och kommer inom de närmast åren att detaljstudera samtliga föreskrifter i syfte att hitta möjliga regelförenklingar. Översyn av den nu aktuella föreskriften kommer att ske i samband med detta arbete.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved