2007-11-09

Biobränsle allt hetare - Effektiv eldning i villa

För att motverka den ökande växthuseffekten är det viktigt att byta ut fossila bränslen mot biobränslen och andra förnyelsebara energiformer. Villasektorn är en viktig sektor för biobränsleeldning och idag finns det fler biobränslepannor än oljepannor i svenska villor.

Nya alternativ för biobränsleeldning i villa, såsom träpellets och högeffektiva vedpannor har kommit ut på marknaden under de senaste tio åren. En gammal ved- eller oljepanna kan bytas ut mot en ny ved- eller pelletspanna eller konverteras till pelletseldning genom installation av en pelletsbrännare. En pellets- eller vedkamin är ett lämpligt komplement till direktverkande el, fjärrvärme eller värmepump. Biobränsleeldning kan även med fördel kombineras med solvärme för att täcka upp behovet av tappvarmvatten sommartid.
Hur kan då biobränsleeldningen i villa effektiviseras? Vid all installation av biobränsleeldade utrustningar är det viktigt att välja en bra utrustning och att anlita kompetenta installatörer. För pelletseldning är det även viktigt att välja en bra pelletskvalitet. Som hjälp på vägen finns SP:s P-märkning och Svanenmärkning.

Högre verkningsgrad
En komplett pelletspanna har generellt en högre pannverkningsgrad än en äldre olje- eller vedpanna som konverterats till pellets. En pelletsbrännare installerad i en olämplig äldre panna kan ha en så låg verkningsgrad som 50-60 %, medan en pelletsbrännare installerad i en modernare panna har en verkningsgrad runt 70-80 %. En P-märkt pelletspanna har en pannverkningsgrad över 86 %.
Många vedpannor som idag används för villauppvärmning är gamla. En modern vedpanna kopplad till en ackumulatortank har en mycket högre pannverkningsgrad än en äldre vedpanna. Med torr ved och bra teknik kan totalverkningsgraden överstiga 85 % medan den för en äldre panna utan ackumulatortank kan vara så låg som 50 %. Exempelvis har den svanenmärkta vedpanna som finns på marknaden en pannverkningsgrad på 91 %.

Effektiv förbränning
Förbränning ger upphov till luftföroreningar som kan ha negativ effekt på miljö och hälsa. Emissionerna av luftföroreningar minskar när förbränningen effektiviseras. Pelletspannor och högeffektiv vedeldning ger en mycket effektiv förbränning med låga utsläpp av och är därför lämpligt även i tätorter. Trots genomsnittligt små utsläpp från pelletseldning är variationerna mellan utrustningar stora. För en svanenmärkt pellets- eller vedpanna är emissionskravet för organiska ämnen 70 mg/nm3 [milligram per normalkubikmeter; reds. anm.] torr gas vid 10 % O2-halt. En pelletsbrännare i kombination med en äldre panna kan ge flera gånger så höga utsläpp.
Sommartid när biobränsleanläggningen går på en lägre effekt sjunker verkningsgraden och emissionerna ökar. Det är därför ekonomiskt, miljöriktigt och energieffektivt att komplettera med en solvärmeanläggning som tillgodoser behovet av varmvatten och eventuell även värme sommartid.

Miljövänligt
Råvaran till pellets är sågspån och hyvelspån som är en restprodukt från träindustrin. Att pelletera är ett bra sätt att ta tillvara dessa restprodukter och komprimeringen gör att bränslet tar mindre plats och leder till effektivare transporter. Dessutom är pellets huvudsakligen ett inhemskt bränsle vilket bidrar till kortare transporter. Ur ett livscykelperspektiv hamnar 80 % av primärenergin i bränslet medan 15 % åtgår för pelletering, 4 % för skogsavverkning och mindre än 1 % för transporter. Ved är ett energieffektivt bränsle då det oftast har mycket korta transportvägar och då mycket lite energi går åt till att bearbeta bränslet före förbränning.

Av Maria Perzon,
Föreningen Sveriges Energirådgivare/Bengt Dahlgren AB


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved